Програма по български език и литература

Изпитът е писмен и е валиден за специалностите в Техничес­ки уни­­вер­ситет-Габрово с приемен изпит по български език и литература. Включ­ва три ком­­понента – проверка на писмената култура, проверка на пункту­а­ци­он­ната култура и проверка на умението да се изгражда текст.

I. ПРОВЕРКА НА ПРАВОПИСНАТА КУЛТУРА

Извършва се с две задачи, чиято цел е да се установи до как­ва сте­пен кан­дидат-студентът владее правописа на съвременния кни­­жо­вен български език.

ЗАДАЧА № 1

Включва специално подбрани думи и форми (около 40 на брой), за чие­то правилно писане е необходимо да се познават зако­номерните фоне­тич­ни промени на гласните и съгласните: редукция, ятов преглас, ме­та­теза, аси­милация, краесловно обеззвучаване, случаите на еди­нич­ни и двойни съ­г­лас­нии др.

Чрез тази задача се проверяват и знанията за слято, полусля­то и раз­дел­но писане на думите и формите, както и за писане на слож­ни съ­­кра­тени ду­ми.

ЗАДАЧА № 2

Представлява кратък текст (до 15 машинописни реда), чрез който се про­верява умението на кандидат-студента да членува с пъ­лен и кратък член, да преценява в кои случаи е необходима главна вместо малка буква или брой­на форма вместо форма за множестве­но число, да обозначава сте­пе­ну­ва­нето на прилагателни и наречия, да пренася части от думата на нов ред и др.

II. ПРОВЕРКА НА ПУНКТУАЦИОННАТА КУЛТУРА 

Задача№ 3

Необходимо е да се поставят липсващите препинателни знаци (вът­ре в изреченията и в края им) на текст до 20 стандартни маши­но­писни реда. За успеш­ното изпълнение на задачата кандидат-сту­ден­­тът трябва да е запознат с основните правила и най-често сре­ща­ните изключения от тях, отнасящи се до пунктуационното оформ­ле­ние на прос­тото изречение, когато в него има ед­нородни, повто­рени, обо­со­бени и вметнати части, обръщения, самостойна упо­треба на частици и др.

При сложното изречение е задължително да се знае правило­то за обоз­­начаване на границите между съставящите го прости. Не­об­хо­­ди­­мо е да се познават и изключенията, свързани с едно­крат­ната упо­тре­ба на съюзи И, ИЛИ, ДА, с наличието на косвен въпрос, както и с появата на уточняващо на­речие пред съюзна дума, с кон­такт­ната по­зи­ция (пряко съседство) на съю­зи, принадлежащи на раз­лични изре­чения и др.

Кандидат-студентът трябва да е запознат с изискванията за пун­кту­­а­­ци­онно оформление на пряка реч.

III. ПРОВЕРКА НА УМЕНИЕТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕКСТ

Задача№ 4

Извършва се чрез писмено съчинение (есе), чиято тема е ми­съл (ци­тат) от творчеството на изучавани в средното училище бъл­гарски пи­са­те­ли: Хри­сто Ботев, Иван Вазов, П. К. Яворов, Ал. Кон­стан­тинов, Елин Пелин и Йор­дан Йовков.

За осъществяването на тази задача на кандидат-студента се пре­дос­та­вя пълна свобода. Той може да изгради изложението си:

1. върху една или повече творби на съответния автор;

2. върху творчеството и на други писатели;

3. върху аспекти от биографично, социологическо, обществе­но-по­ли­ти­ческо или друго естество.

Желателно е съчинението да не надхвърля ТРИ РЪКОПИСНИ СТРА­НИ­ЦИ.

То трябва задължително да има УВОД, ОСНОВНА ЧАСТ и ЗА­КЛЮ­­ЧЕ­НИЕ, да разкрива добрата обща, литературна и езикова кул­ту­ра на кан­ди­дат-студента. Да бъде информативно уплътнено, раз­съж­де­нията да са под­не­сени с логически и граматически правилни изречения. Санкционират се фак­тологичните, стилистичните, право­пис­ните, пункту­а­цион­ните и други греш­ки.

Кандидатстудентски изпит

по български език и литература

08.07.2015година

Задача №1.Зачеркнете грешните букви или грешните варианти в следните думи и форми:

недод (Я/Е) ла (Н/ НН) ос (Т/ ТТ) а, недо ( О/У) мешване, креппап (ИО/ ЙО) н, ла (О/У) р (ЕА/ ЕЯ) тски,  дв (О/У) член, пр (Е/И) ф (А/Ъ) рцунване, ос (Т/ ТТ) а, орд (ЙО/ ЬО) в (А/Ъ) р, (О/У) р (О/У) часвам, марс (ИЯ/ ИА) нец, ми (Я/А) лня, пр (Е/И) дат (А/Ъ) чен, облигац (ИЙ/ ИИ), пр (И/Е) сметлив, нежнос (Т/ ТТ) а, оде (А/Я) ло, шес (Т/ ТТ) о (Н/ НН) а, литерат (О/У) р, (О/У) беденос (Т/ ТТ) а, безо (Т/ ТТ) очен, бата (ШК/ ШСК) и, к (ЙО/ ЬО) шк, кокошкар (ЪТ/ ЯТ), (О/У) венчая, кл (Я/Е) т (А/Ъ) чен, с (У/Е) ш (О/У) ар (ЪТ/ ЯТ), ел (Е/И) ксир, митоло (ЖК/ ЖСК) и, раст (Я/Е) ли, понак (ЪЛ/ ЛЪ) цвам, непреме (Н/ НН) о, и (З/С/ ЗС) т (А/Ъ) пление, р (Е/И) шетес (Т/ ТТ) а, т (А/Ъ) ршувам, папиз (А/Ъ) м, сладоледа (ДЖ /Ж) ия, пробл (Я/Е) сн (А/Ъ) л, пр (О/У) междут (А/Ъ) чен, рисун (А/Ъ) к, предра (З/С/ ЗС) ъд (А/Ъ) ци, пана (И/Й) р ( Ж/ ДЖ) ия, рек (А/Ъ) л, еш (А/Е) фо (Д/Т), клав (ИА/ ИЯ) тура, панто (В/Ф) ка, нок (Ъ/А/Е) т (ЪТ/ ЯТ), саун (ДТ/ Т) ра (Г/К), пре (О/У) дол (Я/Е) ли, олимпи (Я/А) да, тра (М/Н) смисия, пора (С/ СТ) вам, соф (ИЯ/ ИА) нец, д (Е/И) ф (Е/И) цит,  в (Ъ/Е) ртолет, бри (З/С), банци (К/Г), с (Ф/В) еричен, рисун (А/Ъ) к.

учебно  опитен, учебно - опитен, учебноопитен

не четейки, не - четейки, нечетейки

особено опасен, особено - опасен, особеноопасен

сиво жълт, сиво-жълт, сивожълт

по харесвам, по - харесвам, похаресвам

машинно сметачен, машинно - сметачен,  машинносметачен

флопи диск, флопи - диск, флопидиск

Задача №2.Поправете допуснатите правописни и граматически грешки в следния текст:

Днес хората на нъуката постепено откривът онова, което мета физиците и духовните учители са знаяли още преди векове. Нашата реално - същесвуваща вселена не се състои само от материя. Нейния основен компонент е особен вид сила, която обикновенно наричаме енергия и можем да нъправим изводът, че материалния свят е чиста енергия.От физична гледна точка ние излъчваме енергия и всичко в нас и около нас е едно големо енергийно равнище.Претметити, които ни заубикалят и имат определена формъ и обем, в деиствителност са друга форма на енергията, от която сме исградени ние.

Един от законите на енергиата гласи: енергия с определени свойства или вибраций, се стреми да превлече такава с подобни на тези свойства и вибрации. Мислите и чуствата притежават своя собствена мъгнетична енергия, която привлича енергия с сходни свойства. Можем да се уверим във това, когато „случайно" срещнем човек, за когото току-що сме мислили, или от многото книги в библeотеката изберем тъкмо онази творба, която съдържа така неопходимата ни информацийа.В тази връска разбираме, че мисълта е бърза, лека и подвижна форма на енергията. Когато саздаваме нещу, то винаги се ражда първо като мисал.„Ще приготвиа вечеря" - е мисълта, която претхожда приготвянето на хръната. „Имам нужда от нова рокля"-  претхожда купуването на дрехата. „Трябва да си намеря работа" - предхожда одкриването й.

Задача №3.Поставете пропуснатите препинателни знаци в текста:

Слънцето изгря от стрехите звънко се точеха сребърни жици по улиците лъщяха локви и вадички. Чаршията беше необикновено оживена за първи път след дългите зимни месеци. Стоян Глаушев шляпаше бавно с мокрите си опинци по размекналия се сняг и калните локви спираше се тук и там като да бе забравил накъде бе тръгнал а и наистина не знаеше къде да иде. Секирата висеше на лявата му ръка ненужна - нямаше вече студове нямаше дърва за цепене. Стоян се усмихваше виновно на закачките на чирачетата които му се присмиваха или се опитваха да плашат и дразнят кучето му. Не беше пазарен ден и той селянинът беше като бяла врана в чаршията.

Всичко би било добре най-сетне но да не беше толкова гладен. И тия дръзки гражданчета които го закачаха да бяха му показали поне къде да отиде да поработи да се нахрани. Беше му тъжно а се усмихваше и се чувствуваше някак виновен за глада си за своята безпомощност тук и за тая смътна тъга която бе стиснала сърцето му. Така лутайки се той се озова пред вратата на една казанджийска работилница и се спря там.

От вратата надолу се слизаше по няколко стъпала в широко помещение изкопано в земята а негде по средата на утъпкания пръстен под беше голямото огнище. Чирак размахваше с всички сили дебелия дървен лост на духалото шумеше и съскаше там буен синкав пламък. Застанал до огнището възстар мъж с мешинена престилка и със запретнати ръкави зорко наблюдаваше огъня. Около голямата наковалня наблизу стояха десетина мъже прихванали дългите дръжки на големи тежки чукове.

Задача №4.  Създайте аргументативно съчинение / есе/ по една от посочените теми в обем до три страници.

1. „Трябва да се учим не за училището, а за живота”

2. „Две неща ми трябват  на земята -/ те са любовта и свободата"/ Петьофи /