20220722 logo

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ  С НАУЧНА СТЕПЕН R2  В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-319/22.07.2022 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип  в Секция S2: “Точни измервания на динамични величини в мехатрониката” в Лаборатория L11: „Роботизирани мехатронни технологии“ за изпълнение на дейности в проект Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

Срок за подаване на документите: от 29 юли  до 12 август 2022 г., включително

Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател с научна степен за работа  в Секция S2: “Точни измервания на динамични величини в мехатрониката” в Лаборатория L11: „Роботизирани мехатронни технологии“ - 1 бр. в Технически университет - Габрово.

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател с научна степен R2
1 Функции в екипа за изпълнение Провежда експериментални изследвания в Секция S2: “Точни измервания на динамични величини в мехатрониката” в Лаборатория L11: „Роботизирани мехатронни технологии“
2 Необходимо образование ОНС „доктор“ в област 5. „Технически науки“
3 Необходима експертиза Публикувани минимум 3 научна статия или доклад в областта на техническите науки
4 Професионален опит Минимум 3 години професионален опит като инженер или преподавател,  или изследовател

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст) до Ректора на Технически университет - Габрово;
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за завършено висше образование;
 • Диплома за ОНС „доктор”;
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка и или други документи, доказващи придобития професионален опит;
 • Списък на научните публикации с участието на кандидата;
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 29.07.2022 г. до 12.08.2022 г., включително, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.

Етапи на конкурса:

 1. Подбор на кондидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 08.2022 г.
 4. Назначаване на избрания изследовател.

За допълнителна информация:

Йорданка Казакова

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: 066 827 380

е-mail: jkazakova@tugab.bg