Заповед на ректора на Технически университет - Габрово по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители

logo fheТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО 

 

З А П О В Е Д

№ 3-01-461

гр. Габрово, 27.10.2021 г.

 

 

По случай 1-ви ноември – Ден на народните будители

 

П О З Д Р А В Я В А М

 

всички студенти, преподаватели и служители.

 

На основание на чл.154, ал. 1 от Кодекса на труда

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1. Понеделник (01.11.2021 г.) да бъде неучебен ден за студентите и неработен ден за преподавателите и служителите.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р  ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово