Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 01.06.2021 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

logo tuЗАПОВЕД

№ З-01-231

гр. Габрово,  01.06.2021 год.

На основание на чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, Заповед

№ РД - 01- 373/27.05.2021 г.  и Заповед № РД - 01- 375/27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г.,  Решение №482 от 15 юли 2020 г., Решение №525 от 30 юли 2020 г.,  Решение №609 от 28 август 2020 г., Решение №673 от 25 септември 2020 г.,  Решение №855 от 25 ноември 2020 г., Решение №72 от 26 януари 2021 г.  и Решение №395 от 28 април 2021 г. на Министерския съвет   

НАРЕЖДАМ:

 

           I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки за Технически университет – Габрово, считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г.

 1. Семестриални изпити се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или присъствено.
 2. Държавни изпити и защити на дипломни работи се провеждат присъствено.
 3. Защити на дисертации се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, присъствено или хибридно при спазване на всички противоепидемични мерки.
 4. Влизането в корпусите на Технически университет - Габрово се извършва при пропускателен режим. Служителите на длъжност „Портиер“, както и служителите, които се посещават от външни лица, да не допускат струпване на хора и да следят стриктно за поставени защитни маски за лице, покриващи носа и устата.
 5. В Университетската библиотека се допускат студенти и докторанти при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.
 6. Хотелът и студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, приемат студенти при спазване на всички противоепидемични мерки.
 7. Почивните бази, управлявани от Технически университет – Габрово, приемат гости при спазване на всички противоепидемични мерки.
 8. Студентският стол в УК 6 и кафе - сладкарницата в УК 2 остават затворени.
 9. В дните, в които кафе - сладкарницата в УК 1 работи, посещения се допускат при използване на не повече от 50% от нейния капацитет и носене на защитни маски за лице от персонала.
 10. Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), на научните журита, общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели могат да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, присъствено или хибридно при спазване на всички противоепидемични мерки.
 11. От ръководител сектор „Административно – стопански“ за сградите на Технически университет – Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност“ за сградите на Технически колеж - Ловеч да се организира засилен режим на почистване и дезинфекция на подове и повърхности, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед № РД - 01- 373/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 12. Организира се дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, и на хотела на Технически университет – Габрово.

II. Заповед №З-01-193/29.04.2021 г. се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 1.06.2021 г.

IV. Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

 

                       

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор