Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 31.03.2021 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

tugab logo

ЗАПОВЕД

№ З-01-139

гр. Габрово,  31.03.2021 год.

На основание на чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, Заповед

№ РД - 01- 51/26.01.2021 г. и Заповед № РД - 01- 194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г.,  Решение №482 от 15 юли 2020 г., Решение №525 от 30 юли 2020 г.,  Решение №609 от 28 август 2020 г., Решение №673 от 25 септември 2020 г. и  Решение №855 от 25 ноември 2020 г. на Министерския съвет   

НАРЕЖДАМ:

 

 

           I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки за Технически университет – Габрово, считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

 1. Всички лекции и семинарни упражнения на студентите от ОКС „бакалавър“, ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2020/2021 година – летен семестър се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 2. Ако спецификата на учебния предмет позволява, лабораторните упражнения на студентите от ОКС „бакалавър“, ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2020/2021 година – летен семестър се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Информация за упражненията се предоставя от ръководителя на основното звено на ръководител сектор Учебна дейност.
 3. Лабораторните упражнения, за които няма условия за провеждането им в електронна среда, се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки след 11 април 2021 г. Информация за упражненията се предоставя от ръководителя на основното звено на ръководител сектор Учебна дейност.
 4. Семестриални изпити се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 5. Държавни изпити и защити на дипломни работи се провеждат присъствено.
 6. Защити на дисертации се провеждат само в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или се отлагат за периода след 30 април 2021 г.
 7. Конкурсни изпити за академична длъжност „асистент“ се провеждат присъствено.
 8. Преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, или да ползват платен годишен отпуск.
 9. Предоставените възможности по т. 8 се прилагат след съгласуване със съответния пряк ръководител, съобразно спецификата и възможностите на трудовата дейност, като се допуска присъствена работа на най – много 50% от преподавателите и служителите в едно работното помещение.
 10. Влизането в корпусите на Технически университет - Габрово се извършва при пропускателен режим. Служителите на длъжност „Портиер“, както и служителите, които се посещават от външни лица, да не допускат струпване на хора /не повече от 1 човек на 3 кв.м./ и да следят стриктно за поставени защитни маски за лице, покриващи носа и устата.
 11. В Университетската библиотека се допускат студенти и докторанти при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.
 12. Хотелът и студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, приемат студенти при спазване на всички противоепидемични мерки.
 13. Студентският стол в УК 6, почивните бази и кафе – сладкарниците в УК 1 и УК 2 остават затворени.
 14. Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), на научните журита, общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели могат да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, присъствено или хибридно при спазване на всички противоепидемични мерки.
 15. От ръководител сектор „Административно – стопански“ за сградите на Технически университет – Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност“ за сградите на Технически колеж - Ловеч да се организира засилен режим на почистване и дезинфекция на подове и повърхности, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед № РД - 01- 51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 16. Организира се дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, и на хотела на Технически университет – Габрово.

  

II. Заповед №З-01-110/19.03.2021 г. се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 01.04.2021 г.

IV. Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

                

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на ТУ - Габрово