Обява за конкурс за избор на директор на Технически колеж – Ловеч (ТК-Ловеч)

На основание на чл. 45, ал. 1 и чл. 78, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово и свое Решение от 26.03.2024 г. (Протокол № 8) Академичният съвет на Технически университет - Габрово (ТУ-Габрово) обявява конкурс за избор на директор на ТК-Ловеч.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • да са хабилитирани лица в съответните научни или професионални направления на ТК-Ловеч, работещи на основен трудов договор в ТУ-Габрово;
  • да не са заемали тази длъжност през последните два последователни мандата;
  • към датата на избора възрастта им да позволява да изпълнят поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст;
  • де не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода или да не им е отнета академичната длъжност или научната степен;
  • да не са съдействали за уронване на престижа на ТУ-Габрово;
  • да са изявили писмено съгласието си за участие в избора.

Необходими документи за кандидатстване:

1. заявление до Ректора за участие в конкурса;

2. кратка биографична справка;

3. основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);

4. писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл. 26г, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл. 76, ал. 1 от Правилника за дейността на ТУ-Габрово и чл. 20, ал. 2 и ал.4 от Правилника за дейността на Технически колеж – Ловеч;

5. валидно свидетелство за съдимост.

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в срок до 16:00 часа на 26.04.2024 г. в служба „Деловодство”, сграда „Ректорат“ на ТУ-Габрово, поставени в запечатан, надписан с името на кандидата и непрозрачен плик.

Изборът на директор на Технически колеж – Ловеч се извършва по правила, приети от Академичния съвет, публикувани - тук.