Обява за конкурси за избор на директори на центрове в Технически университет – Габрово

На основание на чл. 45, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет – Габрово  и свое Решение от 26.03.2024 г. (Протокол № 8), Академичният съвет на Технически университет - Габрово (ТУ-Габрово) обявява конкурси за избор на директори на центрове в ТУ-Габрово, както следва:

  • Директор на Центъра по качеството на обучение;
  • Директор на Университетския кариерен център;
  • Директор на Центъра за електронно и дистанционно обучение;
  • Директор на Центъра за следдипломна квалификация, на Центъра за професионално обучение и на Центъра за иновативни образователни технологии;
  • Директор на Центъра по предприемачество.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • да са хабилитирани лица на основен трудов договор в ТУ-Габрово;
  • де не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода;
  • да не им е отнета научната степен или академичната длъжност;
  • да не са съдействали за уронване на престижа на ТУ-Габрово.

Необходими документи за кандидатстване:

1. заявление до Ректора за участие в конкурса;

2. кратка биографична справка;

3. основни положения на програмата на кандидата за организация на дейността на центъра в рамките на следващите четири годни (до две машинописни страници);

4. валидно свидетелство за съдимост;

5. декларация от кандидата, че отговаря на следните условия: е хабилитирано лице, работещо на основен трудов договор в ТУ-Габрово; не е осъждан с влязла в сила присъда на лишаване от свобода и не му е отнета научната степен или академичната длъжност; не е съдействал за уронване на престижа на ТУ-Габрово.

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в срок до 16:00 часа на 26.04.2024 г. в служба „Деловодство”, сграда „Ректорат“ на ТУ-Габрово, поставени в запечатан, надписан с името на кандидата и непрозрачен плик.

Изборът на директори на центровете в Технически университет – Габрово се извършва по правила, приети от Академичния съвет, публикувани - тук.