Обява за подбор за заемане на длъжност изследовател R1, R2, R3 и R4 в екипа за изпълнение на проект №: 101112876 — MountResilience — HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-33/30.01.2024 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект №: 101112876 — MountResilience — HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01

 

Срок за подаване на документите: от 31 януари  до 06 февруари 2024 г. включително

Технически университет – Габрово във връзка с изпълнение на дейности по Проект №: 101112876 — MountResilience — HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01, набира изследователи R1, R2, R3 и R4 при следните условия:

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R1*

1

Функции в екипа за изпълнение

Участие в изготвяне на техническо задание за проектиране на демо-решение в областта на системите за ранно предупреждение и мониторинг (EWMS) за управление на риска по проект MountResilience Accelerating transformative climate adaptation for higher resilience in European mountain regions”

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалент

3

Необходима експертиза

Минимум 2 научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки или природните науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

Минимум 2 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки, като преподавател или изследовател, или инженер.

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R1*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда и участва в изследвания свързани с устойчиви на климата регионални стратегии за трансформация, иновативни решения за Стратегия за зелена инфраструктура, система за ранно предупреждение и мониторинг. Участва в разработване на анализи, политики и проучвания в тези области.

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалент

3

Необходима експертиза

Минимум 2 научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки или природните науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

Минимум 2 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки, като преподавател или изследовател, или инженер.

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда и участва в изследвания свързани с устойчиви на климата регионални стратегии за трансформация, иновативни решения за Стратегия за зелена инфраструктура, система за ранно предупреждение и мониторинг. Участва в разработване на анализи, политики и проучвания в тези области.

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

3

Необходима експертиза

публикувани минимум 3 научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки  или природните науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

минимум 3 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки като преподавател или изследовател или инженер

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2*

1

Функции в екипа за изпълнение

Участие в изготвяне на техническо задание за проектиране на демо-решение в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) по проект MountResilience Accelerating transformative climate adaptation for higher resilience in European mountain regions

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

3

Необходима експертиза

публикувани минимум 3 научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки  или природните науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

минимум 3 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки като преподавател или изследовател или инженер

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2*

1

Функции в екипа за изпълнение

Участие в изготвяне на техническо задание за проектиране на демо-решение в областта на възобновяемите енергийни източници по проект MountResilience Accelerating transformative climate adaptation for higher resilience in European mountain regions

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

3

Необходима експертиза

публикувани минимум 3 научни публикация или научни доклади в областта на техническите науки  или природните науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

минимум 3 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки като преподавател или изследовател или инженер

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R3*

1

Функции в екипа за изпълнение

Изследователска и експертна дейност при изготвяне на техническо задание за проектиране на демо-решение в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) по проект MountResilience Accelerating transformative climate adaptation for higher resilience in European mountain regions

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

3

Необходима експертиза

минимум пет научни публикации или научни доклади в областта на техническите науки или природните науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

минимум 5 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки, като преподавател или изследовател, или инженер

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R3*

1

Функции в екипа за изпълнение

Изследователска и експертна дейност при изготвяне на техническо задание за проектиране на демо-решение в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) по проект MountResilience Accelerating transformative climate adaptation for higher resilience in European mountain regions

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

3

Необходима експертиза

минимум пет научни публикации или научни доклади в областта на техническите науки или природните науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

минимум 5 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки, като преподавател или изследовател, или инженер

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R3*

1

Функции в екипа за изпълнение

Изследователска и експертна дейност при изготвяне на техническо задание за проектиране на демо-решение в областта на системите за ранно предупреждение и мониторинг (EWMS) за управление на риска по проект MountResilience Accelerating transformative climate adaptation for higher resilience in European mountain regions

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

3

Необходима експертиза

минимум пет научни публикации или научни доклади в областта на техническите науки или природните науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

минимум 5 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки, като преподавател или изследовател, или инженер

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R3*

1

Функции в екипа за изпълнение

Изследователска и експертна дейност при изготвяне на техническо задание за проектиране на демо-решение в областта на системите за ранно предупреждение и мониторинг (EWMS) за управление на риска по проект MountResilience Accelerating transformative climate adaptation for higher resilience in European mountain regions

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

3

Необходима експертиза

минимум пет научни публикации или научни доклади в областта на техническите науки или природните науки и участие в един научноизследователски проект

4

Професионален опит

минимум 5 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки, като преподавател или изследовател, или инженер

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R4*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда и участва в изследвания свързани с устойчиви на климата регионални стратегии за трансформация, иновативни решения за Стратегия за зелена инфраструктура, система за ранно предупреждение и мониторинг. Участва в разработване на анализи, политики и проучвания в тези области.

2

Необходимо образование

ОКС „Магистър“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

ОНС „Доктор“ в област на висше образование „Технически науки“ или област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“

3

Необходима експертиза

минимум десет научни публикации или научни доклади в областта на техническите науки или природните науки и участие в три научноизследователски проекти

4

Професионален опит

минимум 5 години професионален опит в областта на техническите науки или природните науки, като преподавател или изследовател, или инженер

* R4 - Изследовател, който е защитил докторска степен, и който е водещ в своята област на научни изследвания,  да бъдат хабилитирани учени с Индекс на Хирш (h) (броя на публикациите (h) на даден автор, които имат брой цитирания, по-високи или равни на h), по-голям от 5 (Индексът ще бъде изчисляван по реда на Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни изследвания"); да имат не по-малко от 10 публикации през последните 5 години, преди подаване на проектното предложение в реферирани и индексирани научни списания, отразени в базите данни по SCOPUS, WEB of SCIENCE, Harzing’s Publish or Perish (Google Scholar)

* R3 - изследовател, който е защитил докторска степен, и е развил известна самостоятелност при провеждане на научни изследвания,

* R2 - изследовател, който е защитил докторска степен, но все още не е напълно независим в своята работа,

*  R1 Изследовател до защита на докторска дисертация.

Необходими документи за кандидатстване:

            За всички длъжности

 • Заявление (свободен текст до Ректора на Технически университет - Габрово), документът може да бъде представен на български или английски език
 • Автобиография (CV европейски формат), документът може да бъде представен на български или английски език.
 • Диплома за висше образование (в случай, че документът е изготвен на език различен от български или английски, следва да бъде придружен от превод на български език);
 • Диплома за придобита ОНС „Доктор“- ако е приложимо, (в случай, че документът е изготвен на език различен от български или английски, следва да бъде придружен от превод на български език);
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация (в случай, че документите са изготвени на език различен от български или английски, следва да бъдат придружени от превод на български език);
 • Трудова книжка и/или други документи доказващи придобития професионален опит (в случай, че документът е изготвен на език различен от български или английски, следва да бъде придружен от превод на български език);
 • Списък на публикации с участие на кандидата, документът може да бъде представен на български или английски език;
 • Списък на изследователски проекти, в които е участвал кандидатът, документът може да бъде представен на български или английски език.

Всички документи, които са копия следва да бъдат представени със заверка „вярно с оригинала“ от кандидатите.

Документи се приемат от 31.01.2024 г. до 06.02.2024 г., включително, изпратени по пощата или в деловодство на университета на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, Технически университет, стая 3109 Деловодство.

Етапи на подбора:

 1. Подбор на кандидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 12.02.2024 г.
 4. Назначаване на избраните изследователи.

За допълнителна информация:

Йорданка Казакова

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: +359 66 827 239

е-mail: jkazakova@tugab.bg