Обява за подбор на преподаватели за участие в обучение за придобиване на дигитални компетентности по Проект № BG05M2OP001-2.016-0028-С01 - Модернизация на висшите училища

eu varna noir

Ръководството на Технически университет - Габрово и екипът за управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0028-С01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

за участие в обучение за придобиване на дигитални компетентности по Проект № BG05M2OP001-2.016-0028-С01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  1. Обучение на преподаватели от ПН 5.2 за дигитални умения - 80 учебни часа, 3 преподаватели.
  2. Обучение на преподаватели от ПН 5.2 за езикови умения – 160 учебни часа, 2 преподаватели.
  3. Интензивно обучение на преподаватели от ПН 5.2 за придобиване на ключови дигитални компетентности – 24 учебни часа, 5 преподаватели.

Критерии за избор на преподаватели за участие в обучението:

  • Кандидатите да са на трудов договор в Технически университет – Габрово и/или да имат придобита образователна и/или научна степен в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ и/или да преподават в посочените професионални направления в Технически университет – Габрово.

Необходими документи за участие в процедурата за подбор:

1. Заявление до Ректора на Технически университет – Габрово за участие в обучение – по образец на проекта.

2. Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;

3. Копия на документи, доказващи придобита образователна и/или научна степен в професионалните направления: 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ и/или преподаване в посочените професионални направления.

Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:

  • Документите за участие в подбора се представят до 28.08.2023 г. до 16.00 часа, в Деловодството на Технически университет – Габрово, сграда Ректорат, стая 3109.
  • Обученията ще стартират през месец септември 2023 г. след одобрение на участниците и сформиране на групи.