Технически университет-Габрово обявява конкурс за избор на директор на Центъра по качеството на обучение

Изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите трябва да са хабилитирани лица на основен трудов договор в ТУ-Габрово

Необходими документи за кандидатстване :

1. заявление до Ректора за участие в конкурса;

2. кратка биографична справка;

3. основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);

4. писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл. 31, ал. 7 на Закона за висшето образование и по чл. 76, ал. 1 (без т. 2) от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово.

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 15:00 часа на 22.02.2023 г. в служба „Деловодство”, сграда Ректорат на ТУ – Габрово.