Обявява процедура за подбор за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 

BG05M2OP001


Проект № BG05M2OP001-2.016-0008-C02

Ръководството на Технически университет - Габрово и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на основание заповед на ректора на ТУ-Габрово  З-01-531/30.11.2022 г., изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

   за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02  в

Технически университет - Габрово, в качеството му на Партньор 3 по проекта, както следва:

1. Финансист/счетоводител от страна на ТУ - Габрово

1.1. Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
 • Професионален опит - минимум 3 години като счетоводител
 • Допълнителна квалификация – познаване нормативните уредби в областта на счетоводното отчитане.

 

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на база проверка на подадените от кандидатите документи.

 1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
  • Заявление до Ректора на ТУ за участие в конкурса по образеца на проекта (публикувано е на страницата на ТУ);
  • Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта;
  • Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец;
  • Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;
  • Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);
  • Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в: седем календарни дни от публикуване на обявлението в сайта на ТУ - Габрово.

Краен срок за подаване на документи – до 08.12.2022 г.

Документите се подават в стая 3111, сграда Ректорат на ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4 до 16:00 часа на 08.12.2022 г.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на ТУ – Габрово.