Обява за подбор на преподаватели за участие в интензивни обучения за работа със специфични софтуерни продукти и обучения на преподаватели за езикови умения по проект BG05M2OP001-2.016-0022

NATURESEDU

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0022

„Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ръководството на Технически университет - Габрово и екипът за управление на  проект BG05M2OP001-2.016-0022  „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

за участие в интензивни обучения за работа със специфични софтуерни продукти и обучения на преподаватели за езикови умения по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 1. Предвидените обучения целят придобиване на умения за работа със специализирани софтуерни продукти MATLAB и SOLIDWORKS и придобиване на езикови умения, съответстващи на ниво В1/В2 или еквивалент, съобразно Европейската квалификационна рамка за преподаватели от ПН 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и ПН 5.13 „Общо инженерство“.
 2. Критерии за избор на преподаватели за участие в обучението:
 • Кандидатите да са на трудов договор в Технически университет – Габрово и/или да имат придобита образователна и/или научна степен в професионално направление 5.13 „Общо инженерство“ и/или професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и/или да преподават в посочените професионални направления в Технически университет – Габрово.
 • Един преподавател може да участва в едно обучение за работа със специализиран софтуер и едно езиково обучение, съответстващо на ниво В1/В2 или еквивалент, съобразно Европейската квалификационна рамка
 1. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
 • Заявление до Ректора на Технически университет – Габрово за участие в обучение – по образец на проекта.
 • Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;
 • Копия на документи, доказващи придобита образователна и/или научна степен в професионалните направления: 5.13 „Общо инженерство“ и/или 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и/или преподаване в посочените професионални направления.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:
 • Документите за участие в подбора се представят до 28.10.2022 г. до 16.00 часа в Деловодството на Технически университет – Габрово, сграда Ректорат, стая 3109.
 • Обучението ще стартират след одобрение на участниците и сформиране на групите.

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в обучението, както и образците на документите се обявяват на официалния сайт на ТУ Габрово