Обява за подбор на студенти от Технически университет – Габрово от  ПН 3.4 Социални дейности за участие в обучения по проект BG05M2OP001-2.016-0019

eu noir

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019

"Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Ръководството на Технически университет - Габрово и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА СТУДЕНТИ

от Технически университет – Габрово от  ПН 3.4 Социални дейности за участие в обучения по проект BG05M2OP001-2.016-0019, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

  1. Предвидените обучения по проект BG05M2OP001-2.016-0019 са следните: 

         1.

Обучение на студенти от ПН 3.4 за развитие на меки умения и разработване на лични професионални планове

40

учебни часа

30

студенти

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

Обучение в групи по 10 участника

22.

Обучение на студенти от ПН 3.4 за развитие на граждански компетентности

40

учебни часа

30

студенти

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

Обучение в групи по 10 участника

3

Обучение на студенти от ПН 3.4 за развитие на предприемачески и презентационни умения

40

учебни часа

30

студенти

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

Обучение в групи по 10 участника.

44

Обучение на студенти от ПН 3.4 за развитие на дигитална креативност

40

учебни часа

60

студента

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

Обучение в групи по 10 участника.

  1. Критерии за подбор на студенти за участие в обученията:
  • Студентите да са в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ по специалност „Социални дейности“ в професионално направление 3.4 „Социални дейности“ в Технически университет – Габрово.
  • Един студент може да участва във всеки един от четирите горепосочени типове обучения
  1. Необходими документи за участие в процедурата:
  • Заявление до координатора на проект BG05M2OP001-2.016-0019 – по образец на проекта.
  • Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;
  • Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в процедурата за подбор:

--         Документите за участие в подбора се подават до 16.00 часа до 30.09.2022 г., считано от датата на публикуване на обявата в сайта на Технически университет – Габрово, в деловодството на Технически университет – Габрово, сграда Ректорат, стая 3109.

- Обученията ще стартират през месец октомври 2022 г. след одобрение на участниците и сформиране на групите за обучения.