ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

eu noir

 

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-255/13.06.2022 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Срок за подаване на документите: от 20 юни  до 30 юни 2022 г. включително

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа в Лабораторен комплекс „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“, лаборатория “CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти”  - 1 бр. и лаборатория „Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка“  - 1 бр. в Технически университет - Габрово.

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R1*

1

Функции в екипа за изпълнение

Провежда експериментални изследвания в лаборатория “CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти” или  лаборатория „Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка“ в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

2

Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление 5. Технически науки

3

Необходима експертиза

Публикувани минимум 1 научна статия или доклад в областта на техническите науки

4

Професионален опит

Минимум 2 години професионален опит като инженер или преподавател,  или изследовател

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“,  R1, е изследовател до защита на докторска дисертация.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за завършено висше образование;
 • Диплома за ОНС „доктор” (когато е приложимо);
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка (когато е приложимо);
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо);
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 20.06.2022 г. до 30.06.2022 г., включително, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.

Етапи на конкурса:

 1. Подбор на кондидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 07.2022 г.
 4. Назначаване на избраните изследоватеи.

За допълнителна информация:

Йорданка Казакова

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: 066 827 380

е-mail: jkazakova@tugab.bg