ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

 eu  noir

Ръководството на Технически университет - Габрово и екипът за управление на  проект BG05M2OP001-2.016-0022  „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 за участие в обучение за придобиване на  ключови дигитални компетентности за иновативно преподаване по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  1. Предвиденото обучение цели придобиване на ключови дигитални компетентности за преподаватели от ПН 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и ПН 5.13 „Общо инженерство“. Обучението е присъствено в рамките на 24 часа.
  2. Критерии за избор на преподаватели за участие в обучението:
  • Преподавателите да са на трудов договор в Технически университет – Габрово и да имат придобита образователна и/или научна степен в професионално направление 5.13 „Общо инженерство“ и/или професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“  и/или да преподават в посочените професионални направления.
  1. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:
  • Документите за участие в подбора се представят до 08.07.2022 г., в Деловодството на Технически университет – Габрово, сграда Ректорат, стая 3109.
  • Обучението ще стартират през месец юли 2022 г. след одобрение на участниците и сформиране на групата.

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в обучения, както и образците на документите се обявяват на официалния сайт на ТУ Габрово