Покана за информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 eu noir 

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Технически университет – Габрово има удоволствието да Ви покани на информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

Събитието ще се проведе на 26 май /четвъртък/ 2022 г. от 15.30 часа в гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, сградата на Центъра за компетентност, зала 3207.

Събитието се реализира в рамките на проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

/Ректор на Технически университет - Габрово/

pokana