Технически университет – Габрово на осн. чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № З- 01-139/01.04.2022 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ год. на паркоместа, по две позиции:

 

1.1. позиция №1 - 14 бр. паркоместа, находящи се в недв. имот - публ. държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово, с идентификатор 14218.505.135.6 по КККР на гр. Габрово, адм. адрес - гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4.

1.2. позиция №2 - 16 бр. паркоместа, находящи се в недв. имот - публ. държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово, с идентификатор 14218.505.226 по КККР на гр. Габрово, адм. адрес - гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №47.

 

Началната тръжна цена за всяка от позициите в размер на:

- за поз. №1 - 476 лв. без вкл. ДДС;

- за поз. №2 - 544 лв. без вкл. ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 09.05.2022 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

 

Оглед може да се извърши всеки раб. ден до 05.05.2022 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово до 17:00 часа на 05.05.2022 г.

 

04.04.2022г. - Заповед

04.04.2022г. - Документация

16.05.2022г. - Заповед за класиране