Обява за подбор на преподаватели за участие в обучения за придобиване на дигитални  и езикови умения по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж

 eu noir 

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019

"Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Ръководството на Технически университет - Габрово и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 за участие в обучения за придобиване на дигитални  и езикови умения по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

  1. Предвидените обучения по придобиване на дигитални и езикови умения включват следните обучения:

 

         1.

Интензивно обучение на преподаватели от ПН 3.4 за придобиване на ключови дигитални компетентности

24 учебни часа

20

преподаватели

Присъствено на територията на гр. Габрово -  в групи по 5 участника

22.

Обучения за повишаване на дигиталните уменията на преподаватели от ПН 3.4

   

Кандидатите участват  в обучението и по двете нива.

2.1

Обучение на преподавателите за повишаване на дигитални умения  Модул 1: „ИКТ базирани дигитални образователни технологии“ – ниво 1

80 учебни часа

10

преподаватели

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

Обучение в групи по 5 участника.

22.2

Обучение на преподавателите за повишаване на дигитални умения Модул 2: „Създаване и управление на дигитални ресурси“ – ниво 2

 

80 учебни часа

10

преподаватели

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

Обучение в групи по 5 участника.

33.

Обучения на преподаватели от ПН 3.4 за езикови умения

   

Изучаван език – английски език;

Кандидатите участват  в обучението и по двете нива.

33.1.

Обучение за подобряване на чуждоезиковите умения на преподавателите - тип 1 базови езикови умения.

 

160 учебни часа

10

преподаватели

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

Обучение в групи по 5 участника.

3.2

Обучение за подобряване на чуждоезиковите умения на преподавателите - тип 2 профилирани езикови умения.  

 

160 учебни часа

10

преподаватели

Частично или изцяло дистанционно обучение;

Обучението в присъствената форма се провежда в гр. Габрово;

Обучение в групи по 5 участника.

 

  1. Критерии за избор на преподаватели за участие в обучения;
  • Преподавателите да са на трудов договор в Технически университет – Габрово и да имат придобита образователна и/или научна степен в професионално направление 3.4 „Социални дейности“ и/или да преподават в това професионално направление.
  • Един преподавател може да участва във всеки един от трите горепосочени типове обучения за придобиване на дигитални и езикови умения.
  1. Необходими документи за участие:
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:
  • Документите за участие в подбора се представят до 11.04.2022 г., считано от датата на публикуване на обявата в сайта на Технически университет – Габрово, в който могат да се подават документи за участие в процедурата за подбор в деловодството на ТУ-Габрово (стая 3109).
  • Обученията ще стартират през месец април 2022 г. след одобрение на участниците и сформиране на групите за обучения.

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в обучения, както и образците на документите се обявяват на официалния сайт на ТУ Габрово