Обявя за процедура за подбор на преподаватели и студенти за провеждане на краткосрочни специализации/мобилност с цел обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природн

eu naturesedu noir
 

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ръководството на Технически университет - Габрово и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обявява процедура за подбор на преподаватели и студенти за провеждане на краткосрочни специализации/мобилност с цел обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 • Предвидените краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника в University of Craiova
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника и 5.13 Общо инженерство в Technical University of Cluj-Napoca
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 5.13 Общо инженерство в Technical University in Zvolen
 • Критерии за подбор на преподаватели за участие в краткосрочни специализации:

А. Преподавателите да са на трудов договор или да имат придобита научна степен в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника или професионално направление 5.13 Общо инженерство или да преподават в посочените професионални направления.

Б. Да имат умения за използване на ИКТ базирани образователни технологии, както и мотивация за прилагане на образователни иновации.

В. Преподавателите да владеят свободно работния език в приемащия университет. Препоръчително е нивото на владеене на работния език да е най-малко В1.

 1. Критерии за подбор на студенти за изходяща мобилност за обучение
 • Студенти от 2-4 курс, редовно или задочно обучение в ОКС „бакалавър“ от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника или професионално направление 5.13 Общо инженерство.
 • Студенти, редовно или задочно обучение в ОКС „магистър“ от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника или професионално направление 5.13 Общо инженерство, които отговарят на изискванията на програма „Еразъм+“
 • Студенти, които владеят работния език на приемащия университет и могат да го удостоверят с документ.
 • Студенти, които имат мотивация към участие в научноизследователски проекти.
 • Студенти, които имат минимален среден успех от следването до момента „Добър 4.00“, удостоверен чрез приложената академична справка.
 • Отговарят на всички критерии за студентска мобилност на програма „Еразъм+”.

Ограничение: Студентът не трябва да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.

 1. Критерии за подбор на докторанти за изходяща мобилност за обучение
 • Докторантите могат да участват в този вид мобилност
 • Имат ясна ориентация за академично развитие в университета и в съответното професионално направление.
 • Владеят чужд език в зависимост от работните езици в приемащия университет.
 1. Необходими документи за участие в процедурата:
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в подбора:
 • Документите за участие в подбора се представят текущо до 30.06.2022 г в Деловодство, стая 3109, сграда на Ректорат на ТУ - Габрово;
 • Комисията по подбор заседава ежемесечно за разглеждане на получени заявления.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на ТУ – Габрово.

 

График мобилности