Обява процедура за подбор на преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за дисциплини, включени в хибридни магистърски програми по проект BG05M2OP001-2.016-0022 в Технически университет – Габрово

eu naturesedu noir

Ръководството на Технически университет - Габрово и Екипът за управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, на основание заповед на ректора на Технически университет – Габрово № З-01-51/11.02.2022 г., и изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, относно установеното нормативно изискване да се извърши предварителен подбор и да се сключи трудов договор с лица, които не са били предмет на предварителни оценки в проектното предложение.

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за дисциплини, включени в хибридни магистърски програми по проект BG05M2OP001-2.016-0022 в Технически университет – Габрово

Партньор – Технически университет – Габрово

 

Магистърска програма „Прецизно земеделие“ в професионално направление в ТУ-Габрово 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 2 семестъра

Трима преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

1. Избираема дисциплина: Управление и обработка на навигационни данни в земеделието

2. Избираема дисциплина: Приложение на Интернет на нещата (IoT) в земеделието

3. Факултативна дисциплина: Моделиране на техническото обслужване на земеделска техника

По един преподавател за всяка дисциплина.

 

Магистърска програма „Инженерство в околната среда“ в професионално направление в ТУ-Габрово 5.13 Общо инженерство, 2 семестъра

Двама преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

 1. Избираема дисциплина: Мониторинг на компонентите на околната среда
 2. Избираема дисциплина: Системен анализ и математическо моделиране в екологията“

 

По един преподавател за всяка дисциплина.

Магистърска програма „Мебелна индустрия 4.0“ в професионално направление 5.13 Общо инженерство, 3 семестъра

Трима преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

 1. Задължителна дисциплина: Симулации на задвижващи механизми в мебелната индустрия
 2. Избираема дисциплина: Теория на механизмите и машините
 3. Избираема дисциплина: Технология на инструменталното производство .

По един преподавател за всяка дисциплина.

 • Кратко описание на длъжността:

Преподавателят създава пълно учебно съдържание, лекционен курс и дигитални ресурси за преподаване на съответната дисциплина пред студенти в съответната магистърска програма, като поема ангажимент да внедри дисциплината в учебния процес през академичната 2022/2023 г.

 • Преподавателят трябва да разработи учебно съдържание и лекционен курс, обезпечаващи пълния хорариум лекции/аудиторна заетост по съответната дисциплина, съгласно длъжностната характеристика.
 • Преподавателят трябва да изготви структура и съдържание на лекционния курс, както и съдържание на отделни теми, както и да формулира специфики и практически фокус на дисциплината и иновативни методи на обучение.
 • Преподавателят трябва да разработи лекционния курс в мултимедиен формат.
 • Преподавателят трябва да изготви цялата учебната документация на дисциплината/дисциплините – характеристика на дисциплината, конспект, литература и всички необходими за обучението атрибути.
 • Преподавателят трябва да разработи необходимите за обучението дигитални ресурси и материали, за прилагане на иновативно обучение по дисциплината в обем, обезпечаващ пълния курс на преподаване.
 • Минималните изисквания към кандидатите:
 • Образование – Висше.
 • Научна степен – „доктор” или „доктор на науките“.
 • Хабилитирано лице или главен асистент.
 • Професионален опит – минимум 5 (пет) години в преподаване на студенти в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в съответните професионални направления.
 • Научни публикации, които са свързани с тематиката на дисциплината и/или магистърската програма. С предимство са онези преподаватели, които имат монография, студии, дисертации или учебник, в същата или близки области до тематиката на дисциплината.
 • Заетост по проекта:

Трудов договор. Кандидатите следва да имат предвид и допълнителна заетост за преподаване на новата учебна дисциплина при прием на студенти за академичната 2022/2023 година.

 1. Процедурата за подбор на преподаватели по отделни дисциплини ще се проведе на два етапа:

2.1. Проверка за съответствие на подадените от кандидатите документи;

2.2. Проверка за изпълнение на минимални изисквания за заемане на длъжността.

3. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:

3.1. Заявление до Ректора на ТУ-Габрово за участие в процедура по подбор на преподаватели (по образец, публикуван на страницата на ТУ-Габрово);

3.2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта;

3.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец;

3.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;

3.5. Копие от документи за придобити образователни и научни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

3.6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);

3.7. Списък на публикации на кандидата и на онези негови произведения, които са в областта на дисциплината и/или магистърската програма, и които доказват минималните изисквания, посочени в обявата.

4. Място и срок за подаване на документите за участие в процедурата по подбор:

Документите за участие се представят в срок от седем календарни дни от публикуване на обявата в сайта на ТУ-Габрово. Краен срок за подаване на документи – до 21.02.2022 г.

Документите се подават в деловодство – стая 3109, в сградата на Ректорат, ул. „Х. Димитър“ № 4 до 16:00 часа на 21.02.2022 г.