Обява търг за отдаване под наем на недвижим имот – публ. държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово

Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, на осн. Заповед №З-01-510/25.11.2021 г на Ректора на ТУ – Габрово, обявява търг за отдаване под наем, по реда на раздел II от ЗФВС и раздел III от ППЗФВС, на недвижим имот – публ. държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово, с начин на трайно ползване – обект за образование, игрище и лекоатлетическа писта, находящ се в гр. Габрово, кв. Сирмани, идентификатор 14218.514.35 по КККР на гр. Габрово, с площ от 14903 кв. м.

Началната тръжна цена - 265 /двеста шестдесет и пет/ лева без вкл. ДДС.

Търгът ще се проведе на 07.01.2022 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Оглед може да се извърши до 06.01.2022 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово до 17:00 часа на 06.01.2022 г.

25.11.2021г. - Заповед

25.11.2021г. - Документи

26.01.2022г. - Заповед за класиране на участниците