Обява по проект BG05M2OP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България"

 eu  noir

Ръководството на технически университет - Габрово и Екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на основание заповед на ректора на Технически университет – Габрово № З-01-511/25.11.2021 г. и изискванията на Ръководство за изпълнение на административни до-говори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., относно изискването за извършване на подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на преподаватели за разработване на  компетентностен профил, създаване на учебен план и квалификационна характеристика и разработване на лекционен курс за дисциплини, включени в три нови магистърски програми по професионално направление 5.13 Общо инженерство – 4 експерта и  ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника – 3 експерта по проект BG05M2OP001-2.016-0022 в Технически университет – Габрово – общо 7 експерта

Партньор – Технически университет - Габрово

 

1.1.Кратко описание на длъжността:

Преподавателят участва в съвместни екипи с цел разработване на профил на компетентност за специалностите, за които се разработват нови учебни планове с оглед постигане на баланс между различните видове компетентност.

  • Преподавателят участва в изготвянето на учебната документация на новата магистърска програма (учебен план и квалификационна характеристика) и представя учебната документация пред катедрен съвет, съвет на основното звено и АС.

Преподавателят създава пълно учебно съдържание, лекционен курс за преподаване на съответната дисциплина пред студенти в съответната магистърска програма, като поема ангажимент да внедри дисциплината в учебния процес през академичната 2022/2023 г.

  • Преподавателят трябва да разработи учебно съдържание и лекционен курс, обезпечаващи пълния хорариум лекции/аудиторна заетост по съответната дисциплина, съгласно длъжностната характеристика.
  • Преподавателят трябва да изготви структура и съдържание на лекционния курс, както и съдържание на отделни теми, както и да формулира специфики и практически фокус на дисциплината и иновативни методи на обучение.
  • Преподавателят трябва да изготви цялата учебната документация на дисциплината/дисциплините – характеристика на дисциплината, конспект, литература и всички необходими за обучението атрибути.

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Научна степен – „доктор” или „доктор на науките“.
  • Професионален опит – минимум 5 (пет) години в преподаване на студенти в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър
  • Научни публикации – минимум 5 (пет), които са свързани с тематиката на магистърската програма.

1.3. Заетост по проекта:

Трудов договор на непълен работен ден за период до 7 месеца.

Кандидатите следва да имат предвид и допълнителна заетост за дигитализиране на разработеното учебно съдържание и неговото внедряване.

 

2. Процедурата за подбор на преподаватели по отделни дисциплини ще се проведе на два етапа:

2.1. Проверка за съответствие на подадените от кандидатите документи;

2.2. Проверка за изпълнение на минимални изисквания за заемане на длъжността.

3. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:

3.1. Заявление до Ректора на ТУ-Габрово за участие в процедура по подбор на преподаватели (по образец, публикуван на страницата на ТУ-Габрово);

3.2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта;

3.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец;

3.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;

3.5. Копие от документи за придобити образователни и научни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

3.6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);

3.7. Списък на публикации на кандидата и на онези негови произведения, които са в областта на дисциплината и/или магистърската програма, и които доказват минималните изисквания, посочени в обявата.

3.8. Списък на проекти с участието на кандидата

4. Място и срок за подаване на документите за участие в процедурата по подбор:

Документите за участие се представят в срок от седем календарни дни от 26.11.2021 г. от публикуване на обявата в сайта на ТУ-Габрово. Краен срок за подаване на документи – до 02.12.2021 г.

Документите се подават в деловодство – стая 3109, в сградата на Ректорат, ул. „Х. Димитър“ № 4 до 16:00 часа на 02.12.2021 г.

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедурата по подбор, както и образците на документите се обявяват на страницата на ТУ-Габрово