Обява по Проект №BG05M2OP001-2.016-0019

 eu  noir

Ръководството на технически университет - габрово и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.”, на основание заповед на ректора на Технически университет – Габрово № З-01-498/18.11.2021 г., изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., относно изискването за извършване на подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за дисциплини, включени в нова магистърска програма по проект BG05M2OP001-2.016-0019 в Технически университет – Габрово по професионално направление 3.4 Социални дейности

Партньор – Технически университет - Габрово

 

Магистърска програма „Социални иновации и социални политики“, в професионално направление 3.4. Социални дейности, 2 семестъра

Преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

1. Задължителна дисциплина „Социална икономика“

2. Задължителна дисциплина „Разработване и управление на иновативни социални проекти“

3. Задължителна дисциплина „Интелектуалната собственост в социалната сфера“

4. Факултативна дисциплина „Интернет базирани системи в социалната сфера“

5. Факултативна дисциплина „Икономика на иновационната дейност“

6. Избираема дисциплина „Социални иновации и макропрактики в социалната работа с деца, младежи и семейства“

1.1. Кратко описание на длъжността:

Преподавателят създава пълно учебно съдържание, лекционен курс и дигитални ресурси за преподаване на съответната дисциплина пред студенти в съответната магистърска програма, като поема ангажимент да внедри дисциплината в учебния процес през академичната 2022/2023 г.

  • Преподавателят трябва да разработи учебно съдържание и лекционен курс, обезпечаващи пълния хорариум лекции/аудиторна заетост по съответната дисциплина, съгласно длъжностната характеристика.
  • Преподавателят трябва да изготви структура и съдържание на лекционния курс, както и съдържание на отделни теми, както и да формулира специфики и практически фокус на дисциплината и иновативни методи на обучение.
  • Преподавателят трябва да разработи лекционния курс в мултимедиен формат.
  • Преподавателят трябва да изготви цялата учебната документация на дисциплината/дисциплините – характеристика на дисциплината, конспект, литература и всички необходими за обучението атрибути.
  • Преподавателят трябва да разработи необходимите за обучението дигитални ресурси и материали, за прилагане на иновативно обучение по дисциплината в обем, обезпечаващ пълния курс на преподаване.

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – Висше.
  • Научна степен – „доктор” или „доктор на науките“.
  • Хабилитирано лице или главен асистент.
  • Професионален опит – минимум 5 (пет) години в преподаване на студенти в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.
  • Научни публикации, които са свързани с тематиката на дисциплината и/или магистърската програма. С предимство са онези преподаватели, които имат монография, студии, дисертации или учебник, в същата или близки области до тематиката на дисциплината.

1.3. Заетост по проекта:

Трудов договор за период от 8 месеца, при заетост максимум 25 часа/месец.

Кандидатите следва да имат предвид и допълнителна заетост за преподаване на новата учебна дисциплина при прием на студенти за академичната 2022/2023 година, която ще бъде регламентирана с отделен трудов договор.

 

2. Процедурата за подбор на преподаватели по отделни дисциплини ще се проведе на два етапа:

2.1. Проверка за съответствие на подадените от кандидатите документи;

2.2. Проверка за изпълнение на минимални изисквания за заемане на длъжността.

В случай на наличие на повече кандидати за една дисциплина с равностойни квалификация и опит, окончателния подбор ще се прави от арбитражна комисия по избора, създадена на ниво проект.

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление до Ректора на ТУ-Габрово за участие в процедура по подбор на преподаватели (по образец, публикуван на страницата на ТУ-Габрово); 

3.2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта;

3.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец;

3.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец; 

3.5. Копие от документи за придобити образователни и научни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

3.6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);

3.7. Списък на публикации на кандидата и на онези негови произведения, които са в областта на дисциплината и/или магистърската програма, и които доказват минималните изисквания, посочени в обявата.

4. Място и срок за подаване на документите за участие в процедурата по подбор:

Документите за участие се представят в срок от седем календарни дни от публикуване на обявата в сайта на ТУ-Габрово. Краен срок за подаване на документи – до 29.11.2021 г.

Документите се подават в деловодство – стая 3109, в сградата на Ректорат, ул. „Х. Димитър“ № 4 до 16:00 часа на 29.11.2021 г.

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедурата по подбор, както и образците на документите се обявяват на страницата на ТУ-Габрово