СПИСЪК на спортните обекти - държавна собственост, управлявани от Технически университет – Габрово, предвидени за отдаване под наем през 2021 г.

СПИСЪК 

на спортните обекти  - държавна собственост,

управлявани от Технически университет – Габрово, предвидени за отдаване под наем през 2021 г. на основание чл. 104, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 14218.514.35, с площ 14 903 кв.м., начин на трайно ползване - за обект комплекс за образование, игрище и лекоатлетическа писта, трайно предназначение на територията - урбанизирана, местонахождение - гр. Габрово, кв. Сирмани.

Спортният имот – публична държавна собственост, ще се отдава под наем при цена в размер на 265 лв. без вкл. ДДС /месечно, определена от лицензиран оценител/.

Списъкът се поставя на информационното табло в Технически университет – Габрово, сграда Ректорат, ул. Хаджи Димитър №4, на видно място на територията на обекта при възможност  и се публикува на интернет страница на  Технически университет – Габрово.

Списъкът може да изтеглите от тук.

 проф. д-р инж. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

 Ректор на Технически университет – Габрово