Технически университет – Габрово на осн. чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № З- 01-81/24.02.2021 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ годин

 

Технически университет – Габрово на осн. чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № З- 01-81/24.02.2021 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект в сграда – публ. държ. собственост, управлявана от ТУ - Габрово, представляващ заведение за хранене и развлечение, находящ се на адм. адрес гр. Габрово, ул. Николай Палаузов №12, етаж първи, с идент. 14218.510.400.1.1 по КККР на гр. Габрово, заедно с две обслужващи помещения на приземния етаж /14218.510.400.1.3 и 14218.510.400.1.4/. Обща площ на отдаваните под наем обекти 268 кв. м.

 

24.02.2021г. Заповед

24.02.2021г. Тръжна документация

07.04.2021г. Заповед за класиране на участниците