Обява за конкурс за заемане на длъжност „инженер, електроник“ за нуждите на катедра „Машинностроене, компютърни системи и електротехника“ при технически колеж – ловеч към Технически университет – Габрово

Технически университет – Габрово, на основание чл. 90, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда и Заповед № З-01-51/12.02.2021 г. на Ректора Технически университет – Габрово, обявява конкурс за заемане на длъжност „Инженер, електроник“ за нуждите на катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника“ при Технически колеж – Ловеч, гр. Ловеч.

 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява дейностите по: инсталиране на нови и поддържане на съществуващите апаратни ресурси на техническите конфигурации в лабораториите на катедрата; диагностициране на неизправности, възникващи за времето на експлоатация на техническите конфигурации и поддръжка на материалната база на катедрата; оказване на системна помощ при въвеждане на нови лабораторни упражнения; оказване на помощ  на водещия лабораторни упражнения при подготовка и пускане на лабораторните установки; други задачи, свързани с дейността на катедрата, възложени  от ръководител катедра.

 • Изисквана степен на завършено образование:

Магистър

 • Област на висшето образование:

Технически науки

 • Професионално направление на висшето образование:

Електротехника, електроника и автоматика 

 • Години професионален опит

Минимум 2 год.

 • Допълнителни умения и квалификации:

- комуникативна компетентност и работа в екип;

- професионална компетентност;

- дигитална компетентност. 

 • Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 бр.
 • Начин на провеждане на конкурса:

Интервю

 • Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление в свободен текст до Ректора на Технически университет – Габрово;

- Автобиография (CV европейски формат);

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит;

Подаването на заявление  и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез упълномощено лице, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сравнение.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

 • Място за подаване на документите:

гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, Технически университет – Габрово, сграда Ректорат, ет. 1, стая 3111, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч.; тел. за справки 066/827 380, лице за контакти – Йорданка Казакова.

 • Краен срок за подаване на документите:03.2021 г.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Технически университет – Габрово, Ректорат, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, и на  таблото за обяви и съобщения в Технически колеж – Ловеч, гр. Ловеч, ул. Съйко Съев №31, както и на електронната страница на Университета.