Технически университет – Габрово на осн. чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № З- 01-37/27.01.2021 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на два недвиж. имота – публ. държ. собственост, по две позиции:

поз. №1 - самостоятелен обект в сграда – публ. държ. собственост, управляван от ТУ – Габрово, представляващ производствена площ от 150 кв. м., находяща се на адм. адрес гр. Габрово, ул. Ангел Кънчев №27 /Стара печатница/, с идентификатор 14218.505.157.1.3 по КККР на гр. Габрово.

поз. №2 - сграда – публ. държ. собственост, управлявана от ТУ- Габрово, представляваща площ за търговска дейност от 18 кв. м., находяща се на адм. адрес гр. Габрово, ул. Ангел Кънчев №27 /Стара печатница/, с идентификатор 14218.505.157.2 по КККР на гр. Габрово.

 

Началната тръжна цена в размер на:

- за позиция №1 - 400 лв. без вкл. ДДС

- за позиция №2 - 50 лв. без вкл. ДДС

 

Търгът ще се проведе на 05.03.2021 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово - www.tugab.bg

Оглед може да се извърши всеки раб. ден до 04.03.2021 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

 

 

27.01.2021г. Заповед

27.01.2021г. Тръжна документация