Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, на осн. чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДСи Заповед № З- 01-161/08.05.2020 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект в сграда - публична държавна собственост, управляван от ТУ - Габрово, по реда на чл. 51-54 от ППЗДС– представляващ помещение 1501 за научно – изследователска дейност и изработване на машинни елементи, с административен адрес гр. Габрово, ул. Д-р Илиев - Детския № 3, с идентификатор 14218.514.5.5.1. по КККР на гр. Габрово.

 

Началната тръжна цена за всяка от позициите в размер на 350лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.06.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово - www.tugab.bg

Оглед може да се извърши до 12.06.2020 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габроводо 17:00 часа на 12.06.2020 г.

 

08.05.2020г. Заповед

08.05.2020г. Тръжна документация