Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, на осн. чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДСи Заповед № З- 01-158/30.04.2020 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на площи за инсталиране на два автомата за пакетирани храни и безалкохолни напитки и един автомат за топли напитки, собственост на наемателите, по три позиции:

Позиция №1 – площ от 2 кв. м. за инсталиране на автомат за топли напитки, на първи етаж от недв. имот – публ. държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово, с адм. адрес гр. Габрово, ул. Д-р Илиев Детския №4, идентификатор 14218.514.69.3по КККР на гр. Габрово, Студентско общежитие – УК 6.

Позиция №2 – площ от 2 кв. м. за инсталиране на автомат за пакетирани храни и безалкохолни напитки, на първи етаж от недв. имот – публ. държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово, с адм. адрес гр. Габрово, ул. Д-р Илиев Детския №4, идентификатор 14218.514.69.3по КККР на гр. Габрово, Студентско общежитие – УК 6.

Позиция №3 – площ от 2 кв. м. за инсталиране на автомат за пакетирани храни и безалкохолни напитки, на първи етаж от недв. имот – публ. държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово, с адм. адрес гр. Габрово, ул.Хаджи Димитър №4, идентификатор 14218.505.135.3 по КККР на гр. Габрово, Ректорат - УК 3.Началната тръжна цена за всяка от позициите в размер на 80 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 08.06.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово - www.tugab.bg

Оглед може да се извърши до 05.06.2020 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово до 17:00 часа на 05.06.2020 г.

 

30.04.2020г. Заповед

30.04.2020г. Тръжна документация

17.06.2020г. Заповед за класиране на участниците