Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартия за нуждите на Технически университет-Габрово и неговия разпоредител с бюджет,

по пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”

Обособена позиция № 2 „Доставка на тонер касети и мастилници за печатащи и копирни устройства”

Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”

Обособена позиция № 4 „Доставка на носители за съхраняване на данни”

Обособена позиция № 5 „Доставка на хартии и картони за полиграфията”

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи след промяната е 17:00 часа на 14.09.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 15.09.2020 в 13:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 01.09.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 02.09.2020 в 13:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

15.06.2020г. Връзка към АОП

15.06.2020г. Решение за откриване

15.06.2020г. Обявление

17.06.2020г. Документация за участие

22.06.2020г. Решение за прекратяване

25.06.2020г. Решение за промяна

10.07.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 3

09.11.2020г. Протокол от работата на комисията

09.11.2020г. Доклад от комисията 

09.11.2020г. Решение за избор на изпълнител - Позиция 1, 2 и 4

09.11.2020г. Решение за прекратяване - Позиция 5

04.12.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 5 

29.12.2020г. Договор - Позиция 1

29.12.2020г. Договор - Позиция 2

29.12.2020г. Договор - Позиция 4

29.12.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1, 2 и 4

16.02.2022г. Обявление за приключен договор - Позиция 1

16.02.2022г. Споразумение за прекратяване на Договор No424/14.12.2020г.

23.08.2022г. Обявление за приключен договор - Позиция 4

13.01.2023г. Обявление за приключен договор - Позиция 2