Катедра „Машиностроене и уредостроене”

Катедра „Машиностроене и уредостроене”

 

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

специалност: „Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини”

кандидат: гл. ас. д-р инж. Цанко Владимиров Караджов

 

Научно жури:

  1. Председател: проф. д-р инж. Илия Славов Железаров

Членове:

  1. проф. дн инж. Иво Кръстев Малаков
  2. проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
  3. проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров
  4. проф. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
  5. проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров
  6. проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев

доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев

 

Рецензенти:

  1. проф. д-р инж. Илия Славов Железаров
  2. проф. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

 

Дата на разглеждане: 03.12.2021 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Заключително заседание

Материалите са публикувани на: 02.11.2021 г.