МАТЬО СТЕФАНОВ ДИНЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Докторска програма: „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”

Катедра: „Компютърни системи и технологии”

Тема на дисертационния труд: „Изследване на алгоритми за декомпозиция”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

Членове:

  1. проф. дтн инж. Стойчо Димитров Стойчев
  2. проф. дмн Стоян Недков Капралов
  3. доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров
  4. доц. д-р инж. Веселина Кунчева Бурева

Резервни членове:

  1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  2. доц. д-р инж. Валентин Панчев Христов

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Стойчо Димитров Стойчев
  2. проф. дмн Стоян Недков Капралов

Дата на защита

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Дата на защита: 12.05.2023 г.

Материалите са публикувани на 05.04.2023 г.