Катедра „Комуникационна техника и технологии"

Катедра „Комуникационна техника и технологии”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

специалност: „Комуникационни мрежи и системи” (Цифрова обработка на сигнали, Комуникационни вериги)

кандидат: ас. д-р инж. Христина Светославова Стойчева          

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Красен Киров Ангелов

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
  2. доц. д-р инж. Валентина Илиева Маркова
  3. доц. д-р инж. Борис Иванов Евстатиев
  4. доц. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Агата Христова Манолова

доц. д-р инж. Елена Иванова Стоянова 

 

 

Дата на разглеждане: 29.10.2021 г.

  

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Материалите са публикувани на  29.09.2021 г.