Катедра „Машиностроене и уредостроене”

Катедра „Машиностроене и уредостроене”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

специалност: „Метрология и метрологично осигуряване

кандидат: ас. д-р инж. Борислав Атанасов Георгиев       

 

Научно жури:

  • Председател: проф. д-р инж. Илия Славов Железаров

 

Членове:

  • проф. дн инж. Иво Кръстев Малаков
  • проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
  • проф. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
  • проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев

доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев 

 

Дата на разглеждане: 20.10.2020 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Материалите са публикувани на 09.10.2020 г.