Катедра „Мениджмънт”

Катедра „Мениджмънт”

област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

професионално направление: 3.7. Администрация и управление

специалност: „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”

кандидати: 1. ас. д-р Иван Николаев Събев

                      2. д-р Камелия Божидарова Цанова   

 

Научно жури:

  • Председател: доц. д-р Веряна Тодорова Боева

 

Членове:

  • проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
  • доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова
  • доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
  • доц. д-р инж. Десислава Иванова Петрова

 

Резервни членове:

доц. д-р Ваня Кръстева Георгиева

доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева

 

Дата на разглеждане: 29.10.2020 г. 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

 

 

Материалите са публикувани на 09.10.2020 г.