Катедра „Машиностроителна техника и технологии”

Катедра „Машиностроителна техника и технологии”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

специалност: „Металорежещи машини и системи

кандидат: д-р инж. Христиан Йосифов Митев      

 

Научно жури:

  • Председател: доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев

 

Членове:

  • проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  • проф. дн инж. Галя Великова Дунчева
  • проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков
  • проф. д-р инж. Иван Замфиров Иванов

 

Резервни членове:

проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева

доц. д-р инж. Валентин Методиев Петков

 

Дата на разглеждане: 30.10.2020 г. 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 

Материалите са публикувани на 08.10.2020г.