Катедра „Енергийна техника”

Катедра „Енергийна техника”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

специалност: „Механика на флуидите”

кандидат: д-р инж. Георги Славчев Илиев

 

Научно жури:

Председател: проф. дн инж. Галя Великова Дунчева

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
  3. проф. д-р инж. Генчо Стойков Попов
  4. проф. д-р инж. Илчо Иванов Ангелов

 

Резервни членове:

проф. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

доц. д-р инж. Валентин Методиев Петков

  

Дата на разглеждане: 27.10.2021 г. 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Материалите са публикувани на  29.09.2021 г.