Програма по география на България

1. Географско положение и граници на България. Същност и осо­бе­но­сти. Видове географско положение, оценка и значение. Промени в те­ри­ториалния обхват и границите на България. Съвременна оценка на дър­жавните граници на България.

2. Природни компоненти. Релеф и полезни изкопаеми. Климат и води. По­чви, растителност и животински свят.

3. Природногеографски области. Дунавска равнина.Старопланинска об­ласт. Краищенско-Тракийска област. Рило-Родопска. Черноморска об­ласт.Природ­но­географска характеристика. Стопанска оценка. Из­пол­зва­не и опазване на при­родните ресурси.

4. География на населението на България – Брой и териториално раз­пре­деление. Движение на населението – анализ и основни тенденции. Струк­тура на населението – анализ, регионални различия и оценка. Ра­бот­на сила, заетост и безработица. Демографски проблеми и де­мо­граф­ска политика в България.

5. География на селищата в България. Фактори за възникване и раз­ви­тие на селищата. Селищна мрежа. Класификация на селищата. Град­ски селища. Сел­ски селища. Урбанизация – значение и пространствено раз­витие. Административно – териториално деление.

6.География на растениевъдството в България. Същност, осо­бе­но­сти и значение на растениевъдството. Развитие и отраслова структура на растениевъд­ството.

7. География на животновъдството в България. Същност, осо­бе­но­сти и значение. Фактори за развитие. Структура – отраслова и те­ри­то­ри­ал­на. Проблеми и тенденции в развитието на животновъдството.

8. География на енергетиката в България. Същност, особености и зна­чение. Развитие на енергетиката – фактори и етапи. Структура на енер­гетиката – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в раз­ви­тието на енергетиката в България.

9. География на металургията в България. Същност, особености и зна­чение. Етапи и фактори. Структура – отраслова и териториална. Съ­вре­менни проблеми на отрасъла.

10. География на химическата промишленост в България. Същност, осо­бености и значение. Развитие на химическата промишленост – фак­то­ри и етапи. Структура на химическата промишленост – отраслова и те­риториална. Про­блеми и тенденции в развитието на химическата про­ми­шленост.

11. География на хранително-вкусовата промишленост в България. Същ­ност, особености и значение. Развитие на хранително-вкусовата про­мишленост – фактори и етапи. Структура на хранителновкусовата про­мишленост – отра­слова и териториална. Тенденции и проблеми в раз­витието на хранителновкусовата промишленост.

 

12. География на леката промишленост (текстилна, трикотажна, ши­вашка, кожаро-кожухарска, обувна промишленост и полигра- фи­ческа промишленост). Същност, особености и значение. Развитие – фак­тори и етапи. Структура на леката промишленост – отраслова и тери то­риална. Проблеми и тенденции в развитието на леката промишленост.

13. География на транспорта на България. Същност, особености и зна­чение. Транспортна система. Развитие на транспорта в България – фак­тори и етапи. Структура на транспортната система. Проблеми и тен­ден­ции в развитието на транспорта.

14. География на туризма в България. Същност, особености и зна­че­ние. Фактори за развитие на туризма. Туристически ресурси. Развитие на туризма – етапи. Туристически райони в България . Проблеми и тен­ден­ции в развитието на туризма.

15. Социално-икономически региони. Югозападен регион.Южен цен­тра­лен регион. Югоизточен регион. Североизточен регион. Се­верен цен­трален регион. Северозападен регион.

 

Литература

 

Дерменджиев, Ат. и др. Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. С., 2009.
Димов, Н. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Просвета, 2001.
Димов, Н. и др. География за 10 клас. Задължителна избираема подготовка. – С., Просвета, 2001.
Донев, Д, Хр. Каракашев География на България. Сборник материали за средношколци и кандидат-студенти. С., 2012.
Петров, П. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Анубис, 2001.
Пенин, Р. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна избираема подготовка. – С., Булвест, 2001.
Пенин, Р. и др. География за 10 клас. Задължителна избираема подготовка. – С.,Булвест, 2001.
Пенин, Р. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Булвест, 2001.
Попов, А. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Сиела, 2002.
Христова, Н. и др. География и икономика за 10 клас. Задължителна подготовка. – С., Бенида, 2001.
Атлас по география на България за 10 клас, Картография ЕООД, С., 2004.

Атлас по география и икономика. ИК „Домино”, Ст. Загора, 2007.

География и икономика  за 10 клас, изд. Просвета 1945, 2019 г.

Учебник за задължителна подготовка География и икономика  за 10 клас,  задължителна подготовка,изд.Педагог 6, 2019 г.

Атлас по география и икономика  10 клас , изд. Атласи /по новата учебна програма/2019 г.

 

 

ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ

10.07.2015г.

1. Границата на коя съседна на България държава се простира от връх Тумба довръх Китка?

А) Сърбия

Б) Македония

В) Гърция

Г) Турция

 

2. На границата на България с коя държава се намира ГКПП Капитан Андреево?

А) Гърция

Б) Румъния

В) Македония

Г) Турция

 

3. Ледниковите форми на релефа са разпространени в:

А) Стара планина

Б) Странджа

В) Средна гора

Г) Рила

 

4. Кои са най-разпространените скали на територията на България?

А) магмени интрузивни

Б) седиментни

В) магмени ефузивни

Г) метаморфни

 

5. Кой е най-високият връх в Стара планина?

А) вр. Мальовица

Б) вр. Вихрен

В) вр. Ботев

Г) вр. Мусала

 

6. Къде се намира Ягодинската пещера?

А) Стара планина

Б) Рила

В) Родопи

Г) Витоша

 

7. Природната забележителност „Побитите камъни” се намира до:

А) Поморие

Б) Балчик

В) Варна

Г) Кърджали

 

8. В коя природногеографска област на България се намират низините: Побрежие и Вардимска?

А) Бургаската низина

Б) Дунавската равнина

В) Горнотракийската низина

Г) Краище

 

9. Към коя природногеографска област се отнася територията на Осоговско-Беласишката планинска редица?

А) Дунавска равнина

Б) Старопланинска област

В) Краищенско-Средногорска област

Г) Рило-Родопска област

 

10. Най-големи запаси на лигнитни въглища има в:

А) Ломски басейн

Б) Елховски басейн

В) Маришки басейн

Г) Софийски басейн

 

11. Находища на манганова руда има в/във:

А) Варненско

Б) Сливенско

В) Русенско

Г) Видинско

 

12. За коя климатична област на България е характерна бризовата циркулация?

А) преходноконтинентална

Б) умереноконтинентална

В) континентално-средиземноморска

Г) черноморска

 

13. За коя природна област в България е характерен вятърът борá?

А) Задбалкански котловини

Б) Дунавска равнина

В) Родопи

Г) Предбалкан

 

14. Коя от реките извира от Южна България и пресича Северна България, преди да се влее в река Дунав?

А) Струма

Б) Камчия

В) Янтра

Г) Искър

 

15. С най-малка гъстота на речната мрежа се характеризират районите на:

А) Странджа и Сакар

Б) Краището и Средногорието

В) Добруджа

Г) Рила и Пирин

 

16. Кое езеро е крайморско?

А) Сребърна

Б) Смолянските езера

В) Поморийско

Г) Рибните езера

 

17. Кога е максималният речен отток в хидроложката област с умерено-континентално климатично влияние?

А) през зимата

Б) през есента

В) през лятото

Г) в края на пролетта и началото на лятото

 

18. Алувиално-ливадните почви са разпространени:

А) по поречията на големите реки

Б) в Дунавската равнина

В) в черноморската зона

Г) в Стара планина

 

19. Тъмносивите и сивите горски почви са разпространени в:

А) Предбалкана

Б) Родопите

В) Странджа

Г) Беласица

 

20. Кои са най-разпространените широколистни дървесни видове в България?

А) дъб и бук

Б) липа и габър

В) топола и бряст

Г) кестен и чинар

 

21. Кой от изброените градове е областен административен център?

А) Свищов

Б) Монтана

В) Казанлък

Г) Велинград

 

22. Кой от посочените градове е с население над 100 хиляди души?

А) Пловдив

Б) Видин

В) Ямбол

Г) Добрич

 

23. Одесос, Месемврия, Аполония са имената на градовете – предшественици наднешните:

А) Бургас, Варна, Балчик

Б) Поморие, Созопол, Каварна

В) Царево, Китен, Приморско

Г) Варна, Несебър, Созопол

 

24. Кой от посочените процеси НЕ е характерен за стопанското развитие на България след 1990 година?

А) приватизация

Б) реституция

В) национализация

Г)въвеждане на валутен борд

 

25. В коя група отрасли се произвеждат средства за производство?

А) обувна промишленост, лененотекстилна промишленост, тютюнева промишленост

Б) енергетика, химическа промишленост, машиностроене

В) туризъм, финанси, търговия

Г) консервна промишленост, производство на захар и захарни изделия

 

26. Обслужващият (третичен) сектор на стопанството включва:

А) транспорт, туризъм, строителство, здравеопазване

Б) туризъм, търговия, ХВП, образование

В) търговия, финанси, съобщения, държавно управление

Г) добив на полезни изкопаеми, строителство, машиностроене, туризъм

 

27. Коя от посочените електроцентрали е ВЕЦ?

А) „Бобовдол”

Б) „Перник”

В) „Марица-изток 1”

Г) „Пещера”

 

28. В коя група селищата са центрове на производство на цветни метали?

А) София, Пловдив, Ловеч, Перник

Б) Пловдив, Пирдоп, Кърджали, София

В) Шумен, Плевен, Бургас, Пирдоп

Г) Сливен, Габрово, Ихтиман, Перник

 

29. В Плевен, Девня, Златна Панега и Бели извор са изградени предприятия за производство на:

А) тухли и керемиди

Б) вар

В) цимент

Г) фаянс

 

30. Добрич, Пещера и Пловдив са основни центрове за производство на:

А) обувки

Б) килими

В) копринени тъкани

Г) вълнен текстил

 

31. Разград, Дупница, Троян и София са центрове на:

А) вълненотекстилната промишленост

Б) фармацевтичната промишленост

В) тютюнопреработвателната промишленост

Г) енергетиката

 

32. Кой град НЕ е център на памукотекстилна промишленост?

А) София

Б) Хасково

В) Провадия

Г) Плевен

 

33. В коя от двойките „град – специализация в лека промишленост” иманесъответствие?

А) Пловдив – памучен текстил

Б) Добрич – обувки

В) Котел – килими

Г) Плевен – коприна

 

34. Къде се отглеждат най-много зърнени култури в България?

А) Дунавска равнина

Б) Родопите

В) Югозападна България

Г) Предбалкана

 

35. В коя двойка „земеделска култура – разпространение” е допусната грешка?

А) слънчоглед – Бургаска низина

Б) тютюн – Източни Родопи

В) захарно цвекло – Дунавска равнина

Г) маслодайна роза – Санданско-Петричко поле

 

36. Кой от посочените отрасли на животновъдството се развива в крайградски ферми и дава основна част от кожите за обработка?

А) птицевъдство

Б) говедовъдство

В) овцевъдство

Г) биволовъдство

 

37. Кои вид транспорт има най-голяма достъпност, маневреност и проходимост?

А) морски

Б) автомобилен

В) железопътен

Г) тръбопроводен

 

38. Кое от изброените направления на вътрешния туризъм НЕ е вярно?

А) към културно-историческите обекти

Б) към Дунавската равнина

В) към Черноморието

Г) към балнеоложките центрове

 

39. Югозападният район има водещо място по отношение производ-ството на:

А) пшеница

Б) слънчоглед

В) картофи

Г) ориз

 

40. Кой от изброените отрасли НЕ се развива в Северен Централен район?

А) текстилна

Б) циментова

В) черна металургия

Г) дървопреработваща

 

Верни отговори: 1Б, 2Г, 3Г, 4Б, 5В, 6В, 7В, 8Б, 9Г, 10В, 11А, 12Г, 13А, 14Г, 15В, 16В, 17Г, 18А, 19А, 20А, 21Б, 22А, 23Г, 24В, 25Б, 26В, 27Г, 28Б, 29В, 30А, 31Б, 32В, 33Г, 34А, 35Г, 36Б, 37Б, 38Б, 39В, 40В.