Факултет "МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ"

С решение №206/07.04.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2), по която Технически университет – Габрово е бенефициент.

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво.

Програмата ще се изпълнява на 2 етапа с продължителност по 18 месеца:

I-ви етап, 18 месеца, 2022 - 2023 г.

II-ри етап, 18 месеца, 2024 - 2025 г.

Описание на програмата

Описание на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2) 

Условия и документи за кандидатстване:

 • Правила и критерии по Програмата на ТУ – Габрово
 • Указания на МОН за изпълнение на Програмата
 • Информация за модул „МЛАДИ УЧЕНИ“
 • Информация за модул „ПОСТДОКТОРАНТИ“
 • Критерии за оценка по модул „МЛАДИ УЧЕНИ“
 • Критерии за оценка по модул „ПОСТДОКТОРАНТИ“
 • Заявление за участие
 • Проектно предложение по модул „ПОСТДОКТОРАНТИ“
 • Декларация за двойно финансиране
 • Автобиография

За целите на конкурса може да се кандидатства и със сканирани документи, вкл. и на английски език /за кандидати, завършили извън страната/. Оригиналните документи, преведени на български език, ще се изискват само от спечелилите кандидати, преди подписване на договорите им.

Срок за назначаване и по двата модула по Програмата – 6 /шест/ месеца

За кандидатите по модул „ПОСТДОКТОРАНТИ“ е допустимо автоматично преминаване от първи във втори етап на Програмата без конкурс, за да се довърши работата по научното изследване, ако кандидатът продължава да отговаря на условията за постдокторант.

Срок за кандидатстване: 19.04.2023 г.

Документите се подават по електронен път на следния имейл:

 • Факултет „МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ“ – kid@tugab.bg

Класирането на кандидатите се извършва поотделно за двата модула.

В срок до 2 седмици след класирането на участниците ТУ-Габрово публикува на електронната си страница информация за класираните участници в съответствие с изискванията за защита на лични данни.

Всички документи за конкурса могат да бъдат намерени тук.