Технически университет – Габрово, на осн. чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № З- 01-345/27.07.2020 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на площ от 5 кв. м. за поставяне на технически съоръжения, находяща се в Учебен корпус № 1 с адм. адрес гр. Габрово, ул. д-р Илиев - Детския № 3, част от покривно пространство на недвижим имот – публ. държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово, с идентификатор 14218.514.5.1 по КККР на гр. Габрово.

 

Началната тръжна цена в размер на 200 лв. без ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 01.09.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово - www.tugab.bg

Оглед може да се извърши до 31.08.2020 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово до 17:00 часа на 31.08.2020 г.

 

08.05.2020г. Заповед

08.05.2020г. Тръжна документация

01.09.2020г. Заповед за калсиране на участниците