Международни проекти

Тема Номер Период Финансиране
КОМЕНСКИ
1 Chemistry is all around Network 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW 1.12.2011   - 30.11.2014 г. 24 435 €
ГРЮНДВИГ
2 Active Ageing Learning Community 526384-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG-GMP 01.11.2012 - 31.10.2014 42 508 € (14 170 €)
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – Трансфер на иновации
3 Modern University in Modern Europe (Модерни университети в модерна Европа) 2012-1-PL1-LEO05-27455 1.12.2012г. – 30.11.2014 г. 21 686,76 € (7 228,92€)
4 Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe  2013-1-PL1-LEO05-37568 1.12.2013 – 30.11.2015 58 372 € (19 457 €)
LLP/Ключова дейност 2
5 Game Based Language Learning 531327-LLP-1-2012-1-PT-KA2-KA2MP 2012 - 2014 19 869 € (6 624 €)
TEMPUS
7 Innovation and Implementation of Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR 2011-2014 22783
LLP/Ключова дейност 2
8 Game Based Language Learning – GABALL 531327-LLP-1-2012-1-PT-KA2-KA2MP 2012 - 2014 19869
ЮГОИЗТОЧНА  ЕВРОПА
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
9 Международна мрежа от образова-телни и изследователски инсти-туции за сътрудничество  в област-та на автомобилната индустрия AUTOCLUSTERS 07.2009 –07.2012 200 000 лв.
10 Tackling the “Broadband Gap” in SEE Rural areas through PPP model РР4BROADBAND 09.2012 –08.2014 г. 82 607,25 € (14577,75 € от МРРБ)
TEMPUS
11 Innovation and Implementation of Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia (RICUM) 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR 2011-2014 22783
Intelligent Energy Europe (IEE)
12 Училищен панел за високо енергийно ефективни продукти  Проект IEE/09/912 2009 - 2012 22 498 €
Royal Society
13 Интелигентно електронно оценяване за адаптивна индиви-дуална среда за обучение Проект 100302 01.10.2010 –30.09.2012  
Lifelong Learning
14 Future Education and Training in computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW 01.10.2013 – 30.09.2016 4500
Norway Grants
15 Development and Manufacturing of Innovative Energy Saving Industrial lightings with Built-in LEDs RAAND 2401/104568 07.11.2014 – 30.04.2016 280000,01
МИЕТ
16 Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприема-чеството във висшите училища в България N137/9.11.2009 9.11.2009 – 9.11.2012 г. 370 703 лв.