Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства и носители за съхраняване на данни за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали"

Обособена позиция № 2 „Доставка на тонер касети**и мастилници**за печатащи и копирни устройства"

Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП"

Обособена позиция № 4 „Доставка на **носители за съхраняване на данни"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи след промяната е 17:00 часа на 28.07.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 29.07.2020 в 12:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 17.07.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 20.07.2020 в 12:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

15.06.2020г. Връзка към АОП

15.06.2020г. Решение за откриване

15.06.2020г. Обявление

17.06.2020г. Документация за участие

22.06.2020г. Решение за прекратяване - Позиция 3

25.06.2020г. Решение за промяна

13.07.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 3

30.10.2020г. Протокол от работата на комисията

30.10.2020г. Доклад от комисията

30.10.2020г. Решение за избор на изпълнител

29.12.2020г. Договор - Позиция 1

29.12.2020г. Договор - Позиция 2

29.12.2020г. Договор - Позиция 4

29.12.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1, 2 и 4

25.05.2022г. Информации за приключен договор по обособени позиции №1, 2, 4

25.05.2022г. Споразумения за прекратяване на договор по позиции №1, 2, 4