История на библиотеката

1964 г. – Създава се библиотеката към Висшия общотехнически задочен институт Габрово. Комплектуван е първоначалният книжен фонд от 3100 тома научна, техническа, педагогическа и методична литература.

1969 г. – Библиотеката се премества в самостоятелна сграда, в близост до Ректората. Обособяват се отделите „Обработка“ и „Заемна служба“, две читални зали и пет книгохранилища.

1973 г. – Разкрива се отдел „Научно-техническа информация“.

1980 г. - Разкриват се два нови филиала към библиотеката – в корпус 1 и в студентското общежитие в квартал „Сирмани“.

1991 г. – Библиотеката се премества в две сгради в близост до корпус 1 и корпус 5. Обособен е филиал в корпус 6. Разработен е идеен проект за нова сграда до Ректората.

1992 г. – Започва автоматизация  на библиотечно-информационната дейност благодарение на подкрепата на фондация „Отворено общество“ – София.

2003 г. – Реализира се проект „Усъвършенстване на университетските библиотеки и изграждане на академична регионална библиотечно-информационна мрежа за Североизточна България“. Разработва се общ електронен каталог на шест университетски библиотеки за синхронизиране на дейността им.

2004 г. – Обособени са три автоматизирани читателски места за справки в собствени, външни бази данни и интернет. Фондът на библиотеката е над 190 000 библиотечни единици.

На 01.11.2006 г. официално се открива нова и модерна сграда, изградена в съответствие с изискванията за съвременна университетска библиотека. Тя е на три етажа, в непосредствена близост до Ректората.

20170410 134518