Заповед по случай 8-ми декември – Студентския празник

8dec

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

 

 

 

З А П О В Е Д

№ 3-01-507

гр. Габрово, 23.11.2023 г.

 

 

По случай 8-ми декември – Студентския празник

П О З Д Р А В Я В АМ

 

всички студенти, преподаватели и служители.

 

 

На основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Официалната церемония по дипломирането на Випуск 2023, връчването на дипломите и награждаването на отличниците на випуска да се извърши на 09.12.2023 г. (събота) от 11:00 часа в зала „Възраждане” на Община Габрово.

2. Връчването на дипломите по специалности да стане на 09.12.2023 г. (събота) от 13:00 часа от профилиращите катедри в съответствие с предварително изготвен график, Приложение 1.

3. Получаването на академичните облекла (тоги) от абсолвентите да се извърши на 09.12.2023 г. (събота) в интервала от 8:30 до 10:30 часа, както следва:

  • Факултет ЕЕ – сграда Ректорат, Заседателна зала;
  • Факултет МУ – сграда Ректорат, зала 3114;
  • Факултет „Стопански” – Университетска библиотека.

4. На 08.12.2023 г. деканите на факултети да организират получаването на академичните облекла от Павел Пенев (кабинет – 3209) в интервала от 8:00 до 17:00 часа  срещу приемно-предавателен протокол.

5. На 11.12.2023 г. деканите на факултети да организират връщането и отчитането на тогите на Павел Пенев.

6. Денят петък (08.12.2023 г.) да бъде неучебен за студентите и работен за преподавателите и служителите.

 

Поканват се всички преподаватели, студенти и служители на официалната церемония по връчване на дипломите.

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор УД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички преподаватели, студенти и служители за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПРОФ. Д-Р  ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАТЕДРА

СПЕЦИАЛНОСТ

ЗАЛА

АИУТ

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи

3410

Автоматика, информационна и управляваща техника

Електроника

Промишлена и автомобилна електроника

2311

Електроника

Автомобилна електроника

ЕСЕО

Електроенергетика и електрообзавеждане

2603

КСТ

Компютърни системи и технологии

3311

Софтуерно и компютърно инженерство

КТТ

Комуникационни технологии и киберсигурност

2210

Комуникационна техника и технологии

ОЕЕ

Техническа безопасност

Студентска компютърна зала (Университетска библиотека)

Безопасност на труда

МУ

Мехатроника

3114

МММ

Технология на материалите и материалознание

3303

МТТ

Компютърни технологии в машиностроенето

1422

ИДТТ

Компютърен дизайн

2501

Дизайн, техника и технологии в текстила

Компютърен дизайн в индустрията

Текстилна техника и технологии

ЕТ

Хидравлична и пневматична техника

3303

Индустриално инженерство

Индустриални топлинни и газови системи

Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника

Мениджмънт

Индустриален мениджмънт

Университетска библиотека

Стопанско управление

Мениджмънт на индустриалното предприятие

Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията

Управление на човешките ресурси

Управление на проекти

Управление на бизнеса

Индустриален мениджмънт – иновации и бизнес развитие

ССН

Социални дейности

Университетска библиотека

Публична администрация

Социална работа и европейски политики

МИПН

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

Университетска библиотека