Избор на представители на студенти и докторанти в Общото събрание на ТУ-Габрово за мандат 2023 – 2027 г.

s suvet izbor

 

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ОСНОВНИТЕ ЗВЕНА (ОССДОЗ)

 

На 16.11.2023 г. от 14:00 часа ще се проведат Общи събрания на студенти и докторанти на факултети „Електротехника и електроника“ (ЕЕ), „Машиностроене и уредостроене“ (МУ), „Стопански“ и Технически колеж – Ловеч (ТК-Ловеч) при следния

Дневен ред:

1. Избор на представители на студенти и докторанти в Общото събрание на ТУ-Габрово за мандат 2023 – 2027 г. от факултети „Електротехника и електроника“ (ЕЕ), „Машиностроене и уредостроене“ (МУ), „Стопански“ и Технически колеж – Ловеч (ТК-Ловеч).

Събранията ще се проведат, както следва:

  • за факултет ЕЕ – зала 3311
  • за факултет МУ– зала 1116
  • за факултет „Стопански“ – зала 1110
  • за ТК-Ловеч – зала Аула №1 на ТК - Ловеч

Участниците в ОССДОЗ са студенти и докторанти в редовна форма на обучение, което се удостоверява със студентска книжка или копие на заповед за зачисляване в докторантурата.


 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТУ-ГАБРОВО

 

До 13.11.2023 г. всеки кандидат трябва да представи в служба „Деловодство“ на ТУ-Габрово до 16:00 часа  следните документи:

  1. декларация за допускане до избори, в съответствие с чл. 26 от Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет при Технически университет – Габрово (изтегля се от сайта на университета или се получава от съответните канцеларии на основните звена);
  2. уверение за доказване на студентски права или копие на заповед за зачисляване в докторантура;
  3. мотивационно писмо (до 2 страници);
  4. декларация за набиране, обработка и съхранение на лични данни (изтегля се от сайта на университета или се получава от съответните канцеларии на основните звена).

В мотивационното писмо трябва да се запишат трите имена, факултетен номер, курс и специалност на кандидата.

Кандидатите представят пред ОССДОЗ на 16.11.2023 г. мотивационното си писмо преди да започне провеждането на избора.

 

 

 

За повече информация:

инж. Веселина Стефанова

Председател на Студентски съвет при ТУ-Габрово

тел. 0882474250; тел. 066 827 509

         e-mail: tugab_ss@abv.bg