Връчване на дипломите на Випуск 2022

8 dec

З А П О В Е Д

№ 3-01-540

гр. Габрово, 02.12.2022 г.

 

 

По случай 8-ми декември – Студентския празник

поздравявам

всички студенти, преподаватели и служители

на основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Официалната церемония по дипломирането на Випуск 2022, връчването на дипломите и награждаването на отличниците на випуска да се извърши на 10.12.2022 г. (събота) от 11:00 часа в зала „Възраждане” на Община Габрово.

2. Връчването на дипломите по специалности да стане на 10.12.2022 г. (събота) от 12:30 часа от профилиращите катедри в съответствие с предварително изготвен график.

3. Получаването на академичните облекла (тоги) от абсолвентите да се извърши на 10.12.2022 г. (събота) в интервала от 8:30 до 10:30 часа, както следва:

Факултет ЕЕ – сграда Ректорат, Заседателна зала;

Факултет МУ – сграда Ректорат, зала 3116;

Факултет „Стопански” – Университетска библиотека.

4. На 09.12.2022 г. деканите на факултети да организират получаването на академичните облекла от Павел Пенев (кабинет – 3209) в интервала от 8:00 до 17:00 часа  срещу приемно-предавателен протокол.

5. На 12.12.2022 г. деканите на факултети да организират връщането и отчитането на тогите на Павел Пенев.

 

Поканват се всички преподаватели, студенти и служители на официалната церемония по връчване на дипломите.

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор УД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички преподаватели, студенти и служители за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПРОФ. Д-Р  ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово 

 

 

 

Съгласувал:

проф. д-р инж. Анатолий Александров

Зам.-ректор УД        

Изготвил:

инж. Даниела Ранковска

Ръководител сектор "Учебна дейност"