Заповед относно откриването на учебната 2022/2023 година

logo tu

З А П О В Е Д

№ 3-01-361

гр. Габрово, 07.09.2022 г.

На основание на чл. 32, ал. 1, т. 1  от Закона за висшето образование и във връзка с откриването на учебната 2022/2023 г. в Технически университет - Габрово

 

П О З Д Р А В Я В А М

 

студентите, преподавателите и служителите на Университета.

Пожелавам здраве и успехи в учебната и научната дейност!

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

1. Откриването на учебната 2022/2023 година да се проведе на 19.09.2022 г. (понеделник) от 10:00 часа пред Корпус 1 (сграда Интеграл) - централен вход с участието на всички студенти, преподаватели и служители.

2. Провеждането на срещите с първокурсниците да се извърши по специалности в профилиращите катедри от 10:30 часа. Да се организира презентиране на специалността, запознаване с материалната база на Университета, услугите в Университетската библиотека и представяне на груповите ръководители.

3. Учебните занятия по учебен разпис за 19.09.2022 г. със студентите от I, ІІ, ІІІ и ІV курс, редовна форма на обучение, да се отменят за времето на официалното откриване на учебната 2022/2023 година.

4. През зимния семестър на учебната 2022/2023 г. със студентите от първи курс, специалности АРКУС, ПАЕ, ЕЕ, КСТ, КТКС, СКИ, КТМ, ТММ, М, ИТГС, ИМ  и КД, редовна форма на обучение,  да се проведе подготвително обучение по математика по приложения към настоящата заповед график.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, катедрените колективи, административните звена и служби за сведение и изпълнение и да се обяви във всички сгради на Университета.

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет Габрово