Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 13.05.2022 г. във връзка с Официалната церемония по дипломирането на Випуск 2021

logo tu

З А П О В Е Д

№ 3-01-210

гр. Габрово, 13.05.2022 г. 

 

На основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Официалната церемония по дипломирането на Випуск 2021, връчването на дипломите и награждаването на отличниците на випуска да се извърши на 21.05.2022 г. (събота) от 10:00 часа в зала „Възраждане” на Община Габрово.

2. Връчването на дипломите по специалности да стане на 21.05.2022 г. от 12:30 часа от профилиращите катедри в съответствие с предварително изготвен график.

3. Получаването на академичните облекла (тоги) от абсолвентите да се извърши на 21.05.2022 г. в интервала от 8:00 до 9:30 часа, както следва:

  • Факултет ЕЕ – сграда Ректорат, Заседателна зала;
  • Факултет МУ – сграда Ректорат, зала 3114;
  • Факултет „Стопански” – Университетска библиотека.

4. На 16.05.2022 г. деканите на факултети да организират получаването на академичните облекла от Павел Пенев (кабинет – 3209) в интервала от 8:00 до 17:00 часа  срещу приемно-предавателен протокол.

5. На 26.05.2022 г. деканите на факултети да организират връщането и отчитането на тогите на Павел Пенев.

Поканват се всички преподаватели, студенти и служители на официалната церемония по връчване на дипломите.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на преподавателите, студентите и служителите за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ

За Ректор на Технически университет Габрово

Съгласно Заповед № 3-01-208/12.05.2022 г.