Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на уч. 2021-2022 г.

З А П О В Е Д

№ 3-01-15

гр. Габрово, 25.01.2022 г.

На основание на чл. 32, ал. 1, т.1 и чл. 95, ал.1 от Закона за висшето образование, РМС № 373/22.04.2021 г., чл. 170 от Правилника за дейността на ТУ-Габрово и чл. 30, ал. 1, т. 5 от Правилника за организация на учебната дейност на ТУ-Габрово

 

 Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от редовна форма на обучение в ОКС „Професионален бакалавър ” и ОКС „Бакалавър“ да е 25 февруари 2022 г.

2. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от задочна форма на обучение в ОКС „Бакалавър” да е  11 февруари 2022 г.

3. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от редовна и задочна форма на обучение в ОКС „Магистър” да е 25 февруари 2022 г.

4. Ръководителите на профилиращите катедри да организират запознаването на студентите с настоящата заповед, а домакините на сградите да я обявят на определените за това места. Заповедта да се публикува на сайта на Университета в меню „Студенти“.

5. Ръководителите на основните звена да предоставят до  16 часа на  28 февруари 2022 г. на Финансовия мениджър списъци на неиздължилите  се студенти - редовна и задочна  форма на обучение.

6. Незаплатилите студенти по т.1, т. 2 и т. 3 от настоящата заповед да прекъснат обучението си за една година до летния семестър на учебната 2022-2023 година.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор УД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на студентите, Деканите на факултети, Директора на ТК-Ловеч, Ръководителите на катедри, Финансовия мениджър, Ръководител сектор УД, факултетните канцеларии и домакините на сгради за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово