Поздрав по случай 8-ми декември за всички студенти, преподаватели и служители.

8 mi dec

 

З А П О В Е Д

№ З-01-586

гр. Габрово, 02.12.2020 г.

 По случай 8-ми декември – Студентския празник

П О З Д Р А В Я В АМ 

всички студенти, преподаватели и служители.

 

 

На основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Денят вторник (08.12.2020 г.) да бъде неучебен за студентите и работен за преподавателите и служителите.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор УД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички преподаватели, студенти и служители за сведение и изпълнение.

 

 

                                     

ПРОФ. Д-Р  ИНЖ. АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ

За Ректор на Технически университет-Габрово

Съгласно Заповед № 3-01-576/25.11.2020 г.